Gegarandeerd veilig boeken Aangesloten bij de ANVR Aangesloten bij het Calamiteitenfonds

Algemene Voorwaarden

Corendon.com is een van de handelsnamen van Corendon International Travel B.V., gevestigd te Badhoevedorp.

Corendon International Travel B.V. is aangesloten bij de ANVR, het SGR en de garantieregeling van het Calamiteitenfonds.

Boekings- en reserveringsvoorwaarden

Corendon.com is een dienstverlener op het gebied van reizen. Middels deze site informeert en adviseert Corendon.com en worden reserveringen gemaakt. Corendon.com verleent deze diensten in uw opdracht. Deze boekings- en reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van Corendon.com, hierop zijn echter uitzonderingen die separaat worden vermeld.

Corendon.com maakt een reservering voor u. Er wordt een overeenkomst tot stand gebracht tussen u en de door u gekozen dienstverlener (b.v. luchtvaartmaatschappij). Wij zijn uitdrukkelijk geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Wij maken reserveringen voor losse vliegtickets, autoverhuur, transfers en hotelkamers, en bemiddelen bij de totstandkoming van reis- en annuleringsverzekeringen.

Corendon.com is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Op de tot stand gekomen overeenkomst zijn de algemene vervoersvoorwaarden en/of de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener zoals de luchtvaartmaatschappij, autoverhuurbedrijf of hotelier van toepassing en voornoemde voorwaarden worden door u geaccepteerd bij het maken van een reservering op Corendon.com.

Airline Partners

Corendon Airlines

Indien u vliegt met Corendon Airlines kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op corendonairlines.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Corendon.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Corendon Airlines.

Corendon Dutch Airlines

Indien u vliegt met Corendon Dutch Airlines kunt u de algemene vervoersvoorwaarden hier nalezen. Als u akkoord gaat met de voorwaarden van Corendon.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Corendon Dutch Airlines.

Transavia

Indien u vliegt met Transavia kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op transavia.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Corendon.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Transavia.

BH Airlines

Indien u vliegt met BH Airlines kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op bhairlines.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Corendon.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van BH Airlines.

Brussels Airlines

Indien u vliegt met Brussels Airlines kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op brusselsairlines.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Corendon.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Brussels Airlines.

Norwegian Airlines

Indien u vliegt met Norwegian Airlines kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op norwegian.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Corendon.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Norwegian Airlines.

Vueling

Indien u vliegt met Vueling kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op vueling.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Corendon.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Vueling.

Fly Egypt

Indien u vliegt met Fly Egypt kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op flyegypt.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Corendon.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Fly Egypt.

U dient zelf zorg te dragen voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit e.d.. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen).

Wij zijn uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door ons zelf verleende diensten.

Voor de reservering van losse vliegtickets gelden tevens de hierna onder artikel 6 vermelde bijzondere voorwaarden.

Artikel 1 Begripsbepalingen
Artikel 2 De opdracht in het algemeen
Artikel 3 De reserveringsopdracht
Artikel 4 Betalingen
Artikel 5 Aansprakelijkheid
Artikel 6 Reisvoorwaarden losse vliegtickets
Artikel 7 Rente en incassokosten
Artikel 8 Geschillen
Artikel 9 Bagage

Artikel 1 Begripsbepalingen

De opdracht behelst de overeenkomst tussen de reiziger en Corendon.com, waarbij Corendon.com zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords. Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen. De vervoerder, accommodatieverschaffer, autoverhuurder en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

a. De opdrachtgever (aanmelder), of
b. degene te wiens behoeve de door Corendon.com verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.
De dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 21:00 uur en zaterdag en zondag van 10:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen, tenzij Corendon.com uitdrukkelijk aangeeft dat andere openingstijden gelden
De Geschillencommissie: de instantie waar men terecht kan in het geval van klachten www.geschillencommissie.nl

Artikel 2 De opdracht in het algemeen

De overeenkomst is definitief op het moment dat de opdrachtgever dit op de site Corendon.com bevestigt, dan wel per e-mail, fax of mondeling de opdracht aan Corendon.com verstrekt. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten. De opdrachtgever is jegens Corendon.com en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven. Indien voor een dienst van Corendon.com zelf een vergoeding is verschuldigd, zal Corendon.com dat vooraf bekend maken. De (opdracht) bevestiging zal in het algemeen direct aan de opdrachtgever kunnen worden verzonden via e-mail, waarbij deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.
In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden verzonden via e-mail zal deze door Corendon.com worden nagezonden. De opdrachtgever kan binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.
De opdrachtgever is zowel jegens Corendon.com als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door Corendon.com.

Artikel 3 De reserveringsopdracht

De opdrachtgever zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan Corendon.com.
De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.
Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Annulering- en/of wijzigingsverzoeken kunnen uitsluitend telefonisch worden verzocht. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings-of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die Corendon.com moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen. Naast de door ons gepubliceerde wijziging- en annuleringskosten brengen wij de volgende kosten in rekening: Bij Annuleringen of wijzigingen van losse vliegtickets zullen wij de ANVR voorwaarden aanhouden.
Alle mededelingen van Corendon.com of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

Artikel 4 Betalingen

1. De verschuldigde bedragen dienen binnen de door Corendon.com aangegeven termijn aan Corendon.com te zijn voldaan en bijgeschreven op één van de volgende wijzen:
per creditcard
per iDeal (Nederland)
per Netbanking (België)
op de wijze als vermeld in het boekingsformulier.
Indien de betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. Corendon.com heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 3.3 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen betaling(en). Overige gemaakte kosten die voortvloeien uit het incasseren van verschuldigde bedragen worden ook op de opdrachtgever verhaald.
Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Corendon.com zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Corendon.com geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Corendon.com draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor zover Corendon.com zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Corendon.com beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten. Zogenaamde gevolgschade is hiervan uitgesloten.
De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis en/of annuleringskosten verzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.
Corendon.com is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Corendon.com en/of de door deze ingeschakelde derde.

Artikel 6 Reisvoorwaarden losse vliegtickets

Persoonlijke gegevens
Iedere passagier is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die bij boeking op de website worden ingevuld of bij telefonische boeking worden opgegeven. Corendon Vliegvakanties kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, wanneer door onjuist doorgegeven informatie, de boeker niet bereikt kan worden voor eventuele wijzigingen.
Ook bij eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld een e-mail adres of telefoonnummer is de boeker te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de betreffende wijzigingen. Indien dit verzuimd wordt, kan Corendon.com nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, wanneer boeker niet bereikt kan worden voor eventuele wijzigingen.

Check-in en Ticketing
De incheckbalies gaan standaard 2 uur voor het geplande vertrek open. De door u via Corendon.com gemaakte reservering is in de meeste gevallen bij een TICKETLOZE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ – deze maatschappij verstrekt geen tickets en het enige dat u nodig hebt om te vliegen is uw paspoort of identiteitskaart. Als u boekt, krijgt u van ons een BEVESTIGINGSNUMMER . Bewaar dit nummer goed, aangezien het dient ter identificatie van uw boeking met bijbehorende gegevens. Indien de luchtvaartmaatschappij geen ticketloze incheck mogelijk heeft zullen wij u een ticket per e-mail toesturen.

Op de dag van vertrek
Corendon.com raadt alle bij haar gereserveerde passagiers aan om twee uur voor het tijdstip van vertrek in te checken. Wij behouden ons het recht voor uw reservering te annuleren en u de toegang tot het vliegtuig te ontzeggen zonder dat u hiervoor uw geld terugkrijgt indien u zich niet aan deze tijdslimiet voor het inchecken houdt.
U dient ten minste 30 minuten voor het vertrek bij de gate aanwezig te zijn. Tien minuten voor het vertrek van de vlucht wordt de gate gesloten. Passagiers die te laat bij de gate aankomen, worden niet aan boord toegelaten. Wij behouden ons het recht voor om onder deze omstandigheden uw vlucht te annuleren, zonder dat het bedrag dat u voor het ticket hebt betaald wordt gerestitueerd. Mocht u met een latere vlucht willen vertrekken, dan dient u een nieuwe vlucht aan te schaffen tegen het op dat moment van toepassing zijnde tarief. Het bedrag dat u hebt betaald (inclusief belastingen, toeslagen en kosten) wordt niet gerestitueerd, behalve wanneer een vlucht door Corendon.com wordt geannuleerd.

Annulering
Indien vluchten door Corendon.com worden geannuleerd wegens onvoldoende bezetting, zulks uitsluitend ter beoordeling van ons, en er geen geschikte, alternatieve vlucht voorhanden is, ontvangt u de som terug die u voor de geannuleerde vlucht had betaald.

Naamswijziging
U kunt gemakkelijk en gratis zelf een correctie aanbrengen in uw naam, geboortedatum of adresgegevens via mijn.corendon.nl. Daarnaast is het mogelijk correcties in uw persoonsgegevens telefonisch door te geven aan ons Contact Center, via telefoonnummer 023-751 06 06. Hier worden geen kosten voor berekend. 

Mocht u op de luchthaven correcties door laten voeren in uw naam of geboortedatum, dan is dit tegen betaling. Deze kosten verschillen van 30 euro tot het aanschaffen van een nieuw ticket, afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij waarmee u reist. Controleer daarom altijd goed al uw gegevens en voer/geef correcties/wijzigingen zo snel mogelijk door.

Bevestigen van uw vlucht
Passagiers dienen 24 uur voor vertrek de heen- en terugreis nogmaals te laten bevestigen via www.Corendon.com of door het contact center van Corendon.com te bellen. Via onze website kunt u eenvoudig u vertrektijden raadplegen via MIJN RESERVERING.

Reisdocumenten
Alle passagiers dienen een geldig identiteitsbewijs bij het inchecken te overleggen . Dit geldt voor alle vluchten waarvan men de reservering via ons heeft gemaakt. Identiteitsbewijzen die zijn verlopen, worden niet geaccepteerd. Indien de namen op de reservering en het legitimatiebewijs niet overeenkomen, krijgt u geen toestemming om in te checken en wordt het bedrag dat u voor het ticket hebt betaald niet gerestitueerd.

Reizen met minderjarigen of baby’s

Mogen kinderen jonger dan 12 alleen vliegen op een Corendon Airlines vlucht?
 
Alleenreizende minderjarigen jonger dan 6 jaar oud worden niet toegelaten op de vluchten.
Kinderen tussen 6 en 12 jaar oud zijn toegestaan alleen te reizen indien:
 
• Ze begeleid worden naar de luchthaven van vertrek door een volwassene met toestemming van de ouders of legale voogden. 
• Deze volwassene dient ons grondpersoneel of de afhandelings instantie op de luchthaven van vertrek  te voorzien van. 
• De benodigde reisdocumenten voor de reis van het kind. 
• Schriftelijk bewijs van vrijwaring (Vrijwaring van Verantwoordelijkheid voor alleenreizende minderjarigen jonger dan 12) en een geldige legitimatie bewijs.
 
De minderjarigen worden op de luchthaven van aankomst opgehaald door de daartoe door de ouders/voogden gemachtigde volwassene. Alleenreizende minderjarige blijven onder ouderlijk toezicht tot het boarden aanvangt. Een van onze personeelsleden zal de minderjarige aan boord van het vliegtuig brengen en zal persoonlijk de verantwoordelijkheid over de zorg overdragen aan het cabine personeel. De begeleidende volwassene wordt verwacht op de luchthaven te blijven totdat het vliegtuig opgestegen is..
 
Kinderen jonger dan twee jaar (op de datum van de terugreis) mogen meevliegen tegen betaling van Euro 20 aan administratiekosten per vlucht, op voorwaarde dat het kind op schoot van de volwassene zit. (Eén baby per volwassene). Babyzitjes of -wagentjes zijn aan boord van het vliegtuig niet toegestaan. Indien het kind twee jaar is geworden voordat de retourvlucht plaatsvindt, moeten het van toepassing zijnde tarief, de belastingen, kosten en vergoedingen voor dat deel van de reis worden voldaan. Indien u zich niet aan deze regel houdt, kan dit ernstige juridische gevolgen voor u hebben. Het is de passagiers niet toegestaan alcohol voor consumptie aan boord mee te nemen.

Bustransfers
Alle bustransfers die op Corendon.com staan vermeld of die door Corendon.com worden aangeboden, worden niet door Corendon.com verzorgd. Corendon.com is niet verantwoordelijk voor late, geannuleerde of onjuist vermelde transfertijden.

Wijzing van uw vluchtschema of vertragingen
De vluchtnummers en vluchttijden zoals deze op uw bevestiging of reisschema vermeld staan ten tijde van de reservering kunnen wijzigen. De mogelijkheid is aanwezig dat luchtvaartmaatschappijen schemawijzigingen doorvoeren waardoor de vluchtnummers, vluchttijden of de gevlogen route veranderen (b.v. een tussenlanding). Corendon.com streeft ernaar u voor vertrek op de hoogte te stellen van deze wijzigingen. Daar wij hiervoor geen garantie kunnen bieden, dan wel dat deze informatie ons niet tijdig bereikt bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste vluchtnummers en vertrektijden.

Conventie van Warschau betekent Conventie tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer gesloten te Warschau op 12 oktober 1929 of de genoemde Conventie als gewijzigd te Den Haag op 8 september 1955, al naar gelang een van beide van toepassing is.
Vervoer krachtens een via ons gemaakte reservering is onderworpen aan de regels en beperkingen betreffende aansprakelijkheid neergelegd in de Conventie van Warschau, tenzij zodanig vervoer niet "Internationaal vervoer" is in de zin van die Conventie.

Artikel 7 Rente en incassokosten

De reiziger die in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.
Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door Corendon.com ter incasso van de vordering, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 50,-, tenzij dit bedrag de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 8 Geschillen

Op alle overeenkomsten tussen Corendon.com en de reiziger is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse burgerlijke rechter dan wel de Geschillencommissie is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.Klachten over reservering. Klachten over een door Corendon.com gemaakte reservering kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij Corendon.com worden ingediend. Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost, of als terzake geen genoegdoening wordt verschaft, kan de reiziger tot uiterlijk drie maanden na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, drie maanden na de oorspronkelijke vertrekdatum) de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. Klachten over adviezen en informatie Klachten over door Corendon.com verstrekte adviezen en informatie, moeten binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen één jaar na het advies of verstrekte informatie, schriftelijk en gemotiveerd bij Corendon.com worden ingediend. Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum), dan wel indien de klacht betrekking heeft op de dienstverlening door Corendon.com één jaar na deze dienstverlening.

Artikel 9 Bagage

Klik hier voor meer informatie over uw bagage.