Algemene Voorwaarden

Corendon.com is een van de handelsnamen van Corendon International Travel B.V., gevestigd te Lijnden.

Corendon International Travel B.V. is aangesloten bij de ANVR, het SGR en de garantieregeling van het Calamiteitenfonds.

Boekings- en reserveringsvoorwaarden
Corendon.com is een dienstverlener op het gebied van reizen. Middels deze site informeert en adviseert Corendon.com en worden reserveringen gemaakt. Corendon.com verleent deze diensten in uw opdracht. Deze boekings- en reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van Corendon.com, hierop zijn echter uitzonderingen die separaat worden vermeld.

Corendon.com maakt een reservering voor u. Er wordt een overeenkomst tot stand gebracht tussen u en de door u gekozen dienstverlener (b.v. luchtvaartmaatschappij). Wij zijn uitdrukkelijk geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Wij maken reserveringen voor losse vliegtickets, autoverhuur, transfers en hotelkamers, en bemiddelen bij de totstandkoming van reis- en annuleringsverzekeringen.

Corendon.com is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Op de tot stand gekomen overeenkomst zijn de algemene vervoersvoorwaarden en/of de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener zoals de luchtvaartmaatschappij, autoverhuurbedrijf of hotelier van toepassing en voornoemde voorwaarden worden door u geaccepteerd bij het maken van een reservering op Corendon.com.

Airline Partners
Indien u vliegt met Corendon Airlines kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.corendon-airlines.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Corendon.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Corendon Airlines.

Indien u vliegt met Corendon Dutch Airlines kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.corendonairlines.nl. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Corendon.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Corendon Dutch Airlines.

Indien u vliegt met Transavia.com kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.transavia.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Corendon.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Transavia.com.

Indien u vliegt met Pegasus Airlines kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.flypgs.com. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Corendon.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Pegasus Airlines.

Indien u vliegt met Onur Air kunt u de algemene vervoersvoorwaarden nalezen op www.onurair.com.tr. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Corendon.com dan gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden van Onur Air.

U dient zelf zorg te dragen voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit e.d.. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen).

Wij zijn uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door ons zelf verleende diensten.

Voor de reservering van losse vliegtickets gelden tevens de hierna onder artikel 6 vermelde bijzondere voorwaarden.

Artikel 1 Begripsbepalingen
Artikel 2 De opdracht in het algemeen
Artikel 3 De reserveringsopdracht
Artikel 4 Betalingen
Artikel 5 Aansprakelijkheid
Artikel 6 Reisvoorwaarden losse vliegtickets
Artikel 7 Rente en incassokosten
Artikel 8 Geschillen
Artikel 9 Bagage

Artikel 1 Begripsbepalingen

De opdracht behelst de overeenkomst tussen de reiziger en Corendon.com, waarbij Corendon.com zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords. Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen. De vervoerder, accommodatieverschaffer, autoverhuurder en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

a. De opdrachtgever (aanmelder), of
b. degene te wiens behoeve de door Corendon.com verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.
De dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 21:00 uur en zaterdag en zondag van 10:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen, tenzij Corendon.com uitdrukkelijk aangeeft dat andere openingstijden gelden
De Geschillencommissie: de instantie waar men terecht kan in het geval van klachten www.geschillencommissie.nl

Artikel 2 De opdracht in het algemeen

De overeenkomst is definitief op het moment dat de opdrachtgever dit op de site Corendon.com bevestigt, dan wel per e-mail, fax of mondeling de opdracht aan Corendon.com verstrekt. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten. De opdrachtgever is jegens Corendon.com en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven. Indien voor een dienst van Corendon.com zelf een vergoeding is verschuldigd, zal Corendon.com dat vooraf bekend maken. De (opdracht) bevestiging zal in het algemeen direct aan de opdrachtgever kunnen worden verzonden via e-mail, waarbij deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.
In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden verzonden via e-mail zal deze door Corendon.com worden nagezonden. De opdrachtgever kan binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.
De opdrachtgever is zowel jegens Corendon.com als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door Corendon.com.

Artikel 3 De reserveringsopdracht

De opdrachtgever zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan Corendon.com.
De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.
Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Annulering- en/of wijzigingsverzoeken kunnen uitsluitend telefonisch worden verzocht. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings-of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die Corendon.com moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen. Naast de door ons gepubliceerde wijziging- en annuleringskosten brengen wij de volgende kosten in rekening: Bij Annuleringen of wijzigingen van losse vliegtickets zullen wij de ANVR voorwaarden aanhouden.
Alle mededelingen van Corendon.com of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

Artikel 4 Betalingen

1. De verschuldigde bedragen dienen binnen de door Corendon.com aangegeven termijn aan Corendon.com te zijn voldaan en bijgeschreven op één van de volgende wijzen:
per creditcard
per iDeal (Nederland)
per Netbanking (België)
op de wijze als vermeld in het boekingsformulier.
Indien de betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. Corendon.com heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 3.3 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen betaling(en). Overige gemaakte kosten die voortvloeien uit het incasseren van verschuldigde bedragen worden ook op de opdrachtgever verhaald.
Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Corendon.com zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Corendon.com geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Corendon.com draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor zover Corendon.com zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Corendon.com beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten. Zogenaamde gevolgschade is hiervan uitgesloten.
De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis en/of annuleringskosten verzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.
Corendon.com is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Corendon.com en/of de door deze ingeschakelde derde.

Artikel 6 Reisvoorwaarden losse vliegtickets

Persoonlijke gegevens
Iedere passagier is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die bij boeking op de website worden ingevuld of bij telefonische boeking worden opgegeven. Corendon Vliegvakanties kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, wanneer door onjuist doorgegeven informatie, de boeker niet bereikt kan worden voor eventuele wijzigingen.
Ook bij eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld een e-mail adres of telefoonnummer is de boeker te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de betreffende wijzigingen. Indien dit verzuimd wordt, kan Corendon.com nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, wanneer boeker niet bereikt kan worden voor eventuele wijzigingen.

Check-in en Ticketing
De incheckbalies gaan standaard 2 uur voor het geplande vertrek open. De door u via Corendon.com gemaakte reservering is in de meeste gevallen bij een TICKETLOZE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ – deze maatschappij verstrekt geen tickets en het enige dat u nodig hebt om te vliegen is uw paspoort of identiteitskaart. Als u boekt, krijgt u van ons een BEVESTIGINGSNUMMER . Bewaar dit nummer goed, aangezien het dient ter identificatie van uw boeking met bijbehorende gegevens. Indien de luchtvaartmaatschappij geen ticketloze incheck mogelijk heeft zullen wij u een ticket per e-mail toesturen.

Op de dag van vertrek
Corendon.com raadt alle bij haar gereserveerde passagiers aan om twee uur voor het tijdstip van vertrek in te checken. Wij behouden ons het recht voor uw reservering te annuleren en u de toegang tot het vliegtuig te ontzeggen zonder dat u hiervoor uw geld terugkrijgt indien u zich niet aan deze tijdslimiet voor het inchecken houdt.
U dient ten minste 30 minuten voor het vertrek bij de gate aanwezig te zijn. Tien minuten voor het vertrek van de vlucht wordt de gate gesloten. Passagiers die te laat bij de gate aankomen, worden niet aan boord toegelaten. Wij behouden ons het recht voor om onder deze omstandigheden uw vlucht te annuleren, zonder dat het bedrag dat u voor het ticket hebt betaald wordt gerestitueerd. Mocht u met een latere vlucht willen vertrekken, dan dient u een nieuwe vlucht aan te schaffen tegen het op dat moment van toepassing zijnde tarief. Het bedrag dat u hebt betaald (inclusief belastingen, toeslagen en kosten) wordt niet gerestitueerd, behalve wanneer een vlucht door Corendon.com wordt geannuleerd.

Annulering
Indien vluchten door Corendon.com worden geannuleerd wegens onvoldoende bezetting, zulks uitsluitend ter beoordeling van ons, en er geen geschikte, alternatieve vlucht voorhanden is, ontvangt u de som terug die u voor de geannuleerde vlucht had betaald.

Naamswijziging
Namen van passagiers kunnen worden gewijzigd volgens de ANVR reisvoorwaarden.

Bevestigen van uw vlucht
Passagiers dienen 24 uur voor vertrek de heen- en terugreis nogmaals te laten bevestigen via www.Corendon.com of door het contact center van Corendon.com te bellen. Via onze website kunt u eenvoudig u vertrektijden raadplegen via MIJN RESERVERING.

Bagage

Bagageregels Corendon Airlines en Corendon Dutch Airlines

Bij Corendon kunt u tegen betaling uw ruimbagage bijboeken bij vertrek vanaf en aankomst op een Nederlandse luchthaven of Belgische luchthaven. Dit geldt niet bij vertrek en aankomst vanaf Duitse luchthavens, hier mag u tot 20 kg ruimbagage gratis meenemen.

Wij adviseren u de ruimbagage direct bij te boeken en te betalen omdat de tarieven voor het bijboeken van uw bagage op de luchthaven hoger zijn.

Tarieven ruimbagage bij online (tot 5 uur voor vertrek) en telefonisch bijboeken

Tarieven online
Handbagage tot max. 7 kg gratis
0 kilo - 20 kilo 15 euro per enkele reis
21 kilo - 30 kilo 20 euro per enkele reis
31 kilo - 40 kilo 32 euro per enkele reis
- 1 bagagestuk mag maximaal 32 kg wegen.
- Als u op de luchthaven aankomt en meer bagage bij u heeft dan de vooraf geboekte bagage, dan betaalt u €7,- per kilo overbagage. Per persoon mag er in totaal maximaal 50kg aan bagage worden meegenomen.

Indien u boekt via www.corendon.nl of telefonisch via het Callcenter kunt u direct de bagage bijboeken. Wilt u de bagage op een later tijdstip online bijboeken, dan is dit mogelijk vanaf 6 weken voor vertrek tot maximaal 5 uur voor vertrek via fly.corendon.com.

Indien u binnen 5 uur voor vertrek bagage wilt bijboeken, kan dit alleen op de luchthaven van vertrek. Houdt u er rekening mee dat de tarieven op de luchthaven hoger zijn.

Tarieven ruimbagage bij bijboeken op de luchthaven

Tarieven op de luchthaven Tarieven per enkele reis
Handbagage tot max. 7 kg gratis
0 kilo - 20 kilo 22 euro per enkele reis
21 kilo - 30 kilo 28 euro per enkele reis
31 kilo - 40 kilo 40 euro per enkele reis
boven 40 kilo 7 euro per kilo overbagage (per persoon is een maximum van 50kg bagage toegestaan)
- 1 bagagestuk mag maximaal 32 kg wegen

Ruimbagage

De hoogte van ruimbagage mag niet meer zijn dan 89 cm en de breedte niet meer dan 115 cm. Dit heeft te maken met de grootte van de deur van de laadruimte.

Bekijk hier de tarieven voor bijzondere bagage.

Handbagage

U mag per persoon 1 stuk handbagage van maximaal 7 kg meenemen (maximale metingen 55 x 35 x 25 cm.) Let op: alles moet in 1 stuk handbagage passen, dus ook laptops, handtassen etc. Opblaasbare voorwerpen, inclusief opblaasbare ballen met sportieve doeleinden zoals voetballen zijn niet toegestaan aan boord.

 

Wij raden u aan om bij vragen over de nieuwe bagagevoorwaarden onze veel gestelde vragen te raadplegen.

Let op: Het is niet toegestaan om opgepompte ballen (bv. voetbal) mee aan boord te nemen als handbagage.

Golfbagage
Indien u een pakketreis inclusief greenfees via Corendon Golf heeft geboekt, is het vervoer van de golfbagage gratis (1 stuk per persoon à max. 15 kg per persoon/stuk) en worden hiervoor bij de reisdocumenten vouchers verstrekt, die bij het inchecken kunnen worden overhandigd. Alle overige boekingen dienen voor het vervoer van de golfbagage op de luchthaven € 15,- per stuk per enkele reis te betalen. De golfbagage mag niet zwaarder zijn dan 15 kg per stuk. Bij overschrijding van dit gewicht zal het extra bagage tarief worden toegepast ter hoogte van € 7,- per kg per enkele reis.

LET OP VOOR VLUCHTEN NA 1 APRIL VERTREK GELDEN ER ANDERE BAGAGEREGELS:
- U heeft voor vluchten vertrek na 1 april geen recht meer op 20 kg bagage per persoon, deze kunt u wel kopen tegen een vergoeding via www.flycorendon.com de tarieven kunt u op de website terugvinden. Handbagage (MAX 7 KG) mag u kosteloos meenemen.

-1 bagagestuk mag maximaal 32 kg wegen en 1 stuk handbagage mag maximaal 7 kg wegen.

- Handtassen, aktetassen, laptop- en laptoptassen, foto- en filmapparatuur worden allemaal als 1 stuk bagage gerekend.

-Geldt alleen indien men vertrekt en aankomt vanaf/op een NEDERLANDSE eb BELGIE luchthaven (Duitsland gelden de regels niet)

Checkt u van te voren goed of deze artikelen met u mee aan boord mogen reizen. De luchtvaartmaatschappij kan een vergoeding vragen d.m.v. extra toeslag per vlucht en per artikel, ongeacht het gewicht. Deze artikelen dienen voor vertrek per email aangemeld te worden. Dergelijke artikelen mee te nemen gebeurd op uw eigen risico voor wat betreft verlies, schade of vertraging. Als u uw artikelen op deze voorwaarde door Corendon.com wilt laten vervoeren, dient u voor een passende persoonlijke verzekering voor deze artikelen te zorgen. Vanwege de beperkte ruimte aan boord raden wij u aan sportartikelen vooruit te boeken en te betalen bij uw plaatselijke reserveringscentrum omdat de artikelen anders mogelijk niet aan boord zullen worden vervoerd. Indien u bij het boeken of bij het vertrek de toeslag niet hebt voldaan, dient u de toeslag alsnog bij de retourvlucht te betalen.
Corendon.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor slecht gepakte, aan bederf onderhevige, beschadigde of breekbare bagage of voor kleine beschadigingen aan de buitenkant van de bagage (bijvoorbeeld krassen, vlekken, vuil of deuken) als gevolg van slijtage door normaal gebruik of voor waterschade aan bagage die niet waterdicht is.

Golfbagage
Indien de boeking een pakketreis via Corendon Golf betreft, is het vervoer van de golfbag gratis en worden hiervoor bij de reisdocumenten golfbagvouchers verstrekt, die bij het inchecken kunnen worden overhandigd. Alle overige boekingen dienen voor het vervoer van de golfbag per 1 november 2011 op de luchthaven of vooraf bij Corendon Golf € 15,- per stuk per enkele reis te betalen.
De golfbag mag niet zwaarder zijn dan 15 kg per stuk. Bij overschrijding van dit gewicht zal het extra bagage tarief worden toegepast.

Golfbagage met Transavia vluchten:
Pakket reizen geboekt via Corendon Golf met Transavia vluchten: De kosten voor het vervoer van de golfbag bij vluchten met Transavia zijn opgenomen in de Nederlandse charter toeslag van € 22,50 per stuk per enkele reis. Hiervoor worden bij de reisdocumenten golfbagvouchers verstrekt, die u kunt overhandigen bij de incheckbalie.
De golfbag mag niet zwaarder zijn dan 15 kg per stuk. Bij overschrijding van dit gewicht zal het extra bagage tarief worden toegepast.

Reisdocumenten
Alle passagiers dienen een geldig identiteitsbewijs bij het inchecken te overleggen . Dit geldt voor alle vluchten waarvan men de reservering via ons heeft gemaakt. Identiteitsbewijzen die zijn verlopen, worden niet geaccepteerd. Indien de namen op de reservering en het legitimatiebewijs niet overeenkomen, krijgt u geen toestemming om in te checken en wordt het bedrag dat u voor het ticket hebt betaald niet gerestitueerd.

Reizen met minderjarigen of baby’s

Mogen kinderen jonger dan 12 alleen vliegen op een Corendon Airlines vlucht?
 
Alleenreizende minderjarigen jonger dan 6 jaar oud worden niet toegelaten op de vluchten.
Kinderen tussen 6 en 12 jaar oud zijn toegestaan alleen te reizen indien:
 
• Ze begeleid worden naar de luchthaven van vertrek door een volwassene met toestemming van de ouders of legale voogden. 
• Deze volwassene dient ons grondpersoneel of de afhandelings instantie op de luchthaven van vertrek  te voorzien van. 
• De benodigde reisdocumenten voor de reis van het kind. 
• Schriftelijk bewijs van vrijwaring (Vrijwaring van Verantwoordelijkheid voor alleenreizende minderjarigen jonger dan 12) en een geldige legitimatie bewijs.
 
De minderjarigen worden op de luchthaven van aankomst opgehaald door de daartoe door de ouders/voogden gemachtigde volwassene. Alleenreizende minderjarige blijven onder ouderlijk toezicht tot het boarden aanvangt. Een van onze personeelsleden zal de minderjarige aan boord van het vliegtuig brengen en zal persoonlijk de verantwoordelijkheid over de zorg overdragen aan het cabine personeel. De begeleidende volwassene wordt verwacht op de luchthaven te blijven totdat het vliegtuig opgestegen is..
 
Kinderen jonger dan twee jaar (op de datum van de terugreis) mogen meevliegen tegen betaling van Euro 20 aan administratiekosten per vlucht, op voorwaarde dat het kind op schoot van de volwassene zit. (Eén baby per volwassene). Babyzitjes of -wagentjes zijn aan boord van het vliegtuig niet toegestaan. Indien het kind twee jaar is geworden voordat de retourvlucht plaatsvindt, moeten het van toepassing zijnde tarief, de belastingen, kosten en vergoedingen voor dat deel van de reis worden voldaan. Indien u zich niet aan deze regel houdt, kan dit ernstige juridische gevolgen voor u hebben. Het is de passagiers niet toegestaan alcohol voor consumptie aan boord mee te nemen.

Bustransfers
Alle bustransfers die op Corendon.com staan vermeld of die door Corendon.com worden aangeboden, worden niet door Corendon.com verzorgd. Corendon.com is niet verantwoordelijk voor late, geannuleerde of onjuist vermelde transfertijden.

Wijzing van uw vluchtschema of vertragingen
De vluchtnummers en vluchttijden zoals deze op uw bevestiging of reisschema vermeld staan ten tijde van de reservering kunnen wijzigen. De mogelijkheid is aanwezig dat luchtvaartmaatschappijen schemawijzigingen doorvoeren waardoor de vluchtnummers, vluchttijden of de gevlogen route veranderen (b.v. een tussenlanding). Corendon.com streeft ernaar u voor vertrek op de hoogte te stellen van deze wijzigingen. Daar wij hiervoor geen garantie kunnen bieden, dan wel dat deze informatie ons niet tijdig bereikt bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste vluchtnummers en vertrektijden.

Conventie van Warschau betekent Conventie tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer gesloten te Warschau op 12 oktober 1929 of de genoemde Conventie als gewijzigd te Den Haag op 8 september 1955, al naar gelang een van beide van toepassing is.
Vervoer krachtens een via ons gemaakte reservering is onderworpen aan de regels en beperkingen betreffende aansprakelijkheid neergelegd in de Conventie van Warschau, tenzij zodanig vervoer niet "Internationaal vervoer" is in de zin van die Conventie.

Artikel 7 Rente en incassokosten

De reiziger die in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.
Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door Corendon.com ter incasso van de vordering, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 50,-, tenzij dit bedrag de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 8 Geschillen

Op alle overeenkomsten tussen Corendon.com en de reiziger is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse burgerlijke rechter dan wel de Geschillencommissie is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.Klachten over reservering. Klachten over een door Corendon.com gemaakte reservering kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij Corendon.com worden ingediend. Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost, of als terzake geen genoegdoening wordt verschaft, kan de reiziger tot uiterlijk drie maanden na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, drie maanden na de oorspronkelijke vertrekdatum) de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. Klachten over adviezen en informatie Klachten over door Corendon.com verstrekte adviezen en informatie, moeten binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen één jaar na het advies of verstrekte informatie, schriftelijk en gemotiveerd bij Corendon.com worden ingediend. Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum), dan wel indien de klacht betrekking heeft op de dienstverlening door Corendon.com één jaar na deze dienstverlening.

Artikel 9 Bagage

Bagage Algemeen

Download hier de laatste voorschriften van de EU veiligheidsregels over handbagage.

Bagage

Bij Corendon kunt u tegen betaling uw ruimbagage bijboeken bij vertrek vanaf en aankomst op een Nederlandse luchthaven of Belgische luchthaven. Dit geldt niet bij vertrek en aankomst vanaf Duitse luchthavens, hier mag u tot 20 kg ruimbagage gratis meenemen.

Wij adviseren u de ruimbagage direct bij te boeken en te betalen omdat de tarieven voor het bijboeken van uw bagage op de luchthaven hoger zijn.

Corendon Airlines en Corendon Dutch Airlines kennen de volgende tarieven:

Tarieven online (tot 24 uur voor vertrek)
Handbagage tot max. 7kg gratis
0 kilo - 20 kilo 15 euro per enkele reis
21 kilo - 30 kilo 20 euro per enkele reis
31 kilo - 40 kilo 32 euro per enkele reis
boven 40 kilo 10 euro extra voor iedere extra kilo (max. 50kg per persoon)
N.B.: 1 bagagestuk mag maximaal 32kg wegen

Indien u boekt via www.corendon.nl of telefonisch via het Callcenter kunt u direct de bagage bijboeken. Wilt u de bagage op een later tijdstip online bijboeken, dan is dit mogelijk vanaf 6 weken voor vertrek tot maximaal 5 uur voor vertrek via fly.corendon.com.

Indien u binnen 5 uur voor vertrek bagage wilt bijboeken, kan dit alleen op de luchthaven van vertrek. Houdt u er rekening mee dat de tarieven op de luchthaven hoger zijn.

Tarieven op de luchthaven
Handbagage tot max. 7kg gratis
0 kilo - 20 kilo 22 euro per enkele reis
21 kilo - 30 kilo 28 euro per enkele reis
31 kilo - 40 kilo 40 euro per enkele reis
boven 40 kilo 7 euro extra voor iedere extra kilo (max. 50kg per persoon)
N.B.: 1 bagagestuk mag maximaal 32kg wegen

Per persoon mag u 1 stuk handbagage met u mee aan boord nemen van maximaal 7 kg en met de maximale afmetingen van 55 x 35 x 25 cm. Let op; alles moet in 1 stuk handbagage passen. Dus ook laptops, handtassen etc. etc.

Wij raden u aan om bij vragen over de nieuwe bagagevoorwaarden onze veel gestelde vragen te raadplegen.

Let op: Het is niet toegestaan om opgepompte ballen (bv. voetbal) mee aan boord te nemen als handbagage.

Golfbagage
Indien u een pakketreis inclusief greenfees via Corendon Golf heeft geboekt, is het vervoer van de golfbagage gratis (1 stuk per persoon à max. 15 kg per persoon/stuk) en worden hiervoor bij de reisdocumenten vouchers verstrekt, die bij het inchecken kunnen worden overhandigd. Alle overige boekingen dienen voor het vervoer van de golfbagage op de luchthaven € 15,- per stuk per enkele reis te betalen. De golfbagage mag niet zwaarder zijn dan 15 kg per stuk. Bij overschrijding van dit gewicht zal het extra bagage tarief worden toegepast ter hoogte van € 7,- per kg per enkele reis.

U mag een stuk handbagage en een stuk ruimbagage mee aan boord nemen per persoon. Meer ruimbagage meenemen mag, maar per bagagestuk is het maximale gewicht 32kg.

Ruimbagage mag niet zwaarder zijn dan 20kg en handbagage mag niet zwaarder zijn dan 5kg en mag maximaal de volgende afmetingen hebben: 55 x 35 x 25 centimeter
Voor extra bagage betaalt u bij Corendon Airlines EUR 7,- per kg. Voor overige maatschappijen informeer bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

Let op; strikte regels bij Transavia m.b.t. handbagage per 01 april 2011;

 • Per volwassene/kind is 1 stuk handbagage toegestaan met de maximale afmeting van (L x B x H) 55cm x 35cm x 25cm.
 • Handtassen,aktetassen, laptop- en laptoptassen, foto- en filmapparatuur worden allemaal als 1 stuk bagage gerekend.
 • Het maximale gewicht is 5 kg.
 • Extra bagage bij Transavia EUR 10,- per kilo (kosten per enkele reis).

 

Vloeibare middelen in de handbagage

Vloeistoffen en gels mag u meenemen in verpakkingen van maximaal 100 ml. Deze verpakkingen mag u alleen meenemen in een doorzichtige plastic zak.Per persoon mag u één doorzichtige plastic zak meenemen, de inhoud van de doorzichtige plastic zak mag niet groter zijn dan 1 liter en moet hersluitbaar zijn. Thermosflessen (leeg of vol) mogen niet worden meegenomen.

Mogen mijn taxfree aankopen mee het vliegtuig in? Alle op EU luchthavens of aan boord van EU luchtvaartmaatschappijen gekochte vloeistoffen zoals dranken en parfum zijn toegestaan indien de vloeistoffen door de winkel of aan boord van het vliegtuig in een tas zijn verpakt en verzegeld. De vloeistoffen zijn aantoonbaar op de dag van de vliegreis zijn gekocht en de zegel van de tas niet is verbroken.

Mag ik medicijnen en babyvoeding meenemen in mijn handbagage? Het is altijd toegestaan om medicijnen en babyvoeding die voor de duur van de reis nodig zijn mee te nemen in uw handbagage. U moet kunnen bewijzen dat u de medicijnen tijdens de reis nodig heeft.

Hieronder volgt een lijst van artikelen die niet zijn toegestaan in verband met de vliegveiligheid aan boord:

Ruimbagage

Volgens richtlijnen van de Europese Unie mogen de volgende voorwerpen niet in het bagageruim van een passagiersvliegtuig worden meegenomen.

 • Explosieven, zoals ontstekingen, slaghoedjes, granaten, mijnen en springstoffen
 • Gassen: propaan, butaan
 • Ontvlambare vloeistoffen, zoals benzine, methanol
 • Ontvlambare vaste stoffen en reactieve stoffen, zoals magnesium, aanmaakblokjes, vuurwerk, seinvuur
 • Oxidatiemiddelen en organische peroxiden, zoals bleekmiddel, reparatiekits voor carrosserieën
 • Toxische of besmettelijke stoffen, zoals rattengif, geïnfecteerd bloed
 • Radioactief materiaal, zoals medicinale of commerciële isotopen
 • Bijtende stoffen, zoals kwik, autoaccu’s
 • Onderdelen van autobrandstofsystemen die brandstof bevatten.

Volgens richtlijnen van de Europese Unie mogen de volgende voorwerpen niet in de cabine van een passagiersvliegtuig worden meegenomen.

Vuur- en schietwapens

Elk voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt, waaronder:

 • Alle vuurwapens (pistolen, revolvers, geweren, enz.)
 • Replica en imitatievuurwapens
 • Onderdelen van vuurwapens (m.u.v. telescopische kijkapparaten en vizieren)
 • Luchtdrukpistolen, windbuksen en hagelgeweren
 • Seinpistolen
 • Startpistolen
 • Alle soorten speelgoedvuurwapens
 • BB-guns (ball bearing guns)
 • Industriële niet- en spijkerpistolen
 • Kruisbogen
 • Katapulten
 • Harpoenen en harpoengeweren
 • Slachtpistolen
 • Schok- of schrikapparaten, zoals prikstokken voor vee, ballistisch geleide energiewapens
 • Aanstekers

Puntige/scherpe wapens (voorwerpen)

Puntige of scherpe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht, zoals:

 • Bijlen en hakmessen
 • Pijlen en darts
 • Klimijzers
 • Harpoenen en speren
 • IJsbijlen en -priemen
 • IJsschaatsen
 • Knipmessen of stiletto’s met een lemmet van welke lengte dan ook
 • Messen, met inbegrip van ceremoniële messen, met een lemmet van meer dan 6 cm, van metaal of ander materiaal dat sterk genoeg is om als wapen te worden gebruikt
 • Vleesmessen
 • Machetes
 • Open scheermessen (m.u.v. veiligheids- of wegwerpscheermessen waarbij de mesjes in een houder zitten)
 • Sabels, zwaarden en degenstokken
 • Scalpels
 • Scharen en nagelschaartjes
 • Werpsterren
 • Gereedschap dat als steek- of snijwapen kan worden gebruikt, zoals boren en boorijzers, stanleymessen, gereedschapsmessen, alle zagen, schroevendraaiers, breekijzers, hamers, tangen, moer- en steeksleutels, soldeerapparaten

Stompe voorwerpen

Elk stomp voorwerp waarmee letsel kan worden toegebracht, zoals:

 • Honk- en softbalknuppels
 • Harde en buigzame knuppels of stokken, zoals gummiknuppels, ploertendoders, wapenstokken
 • Cricket bats
 • Golfstokken
 • Hockeysticks
 • Lacrossesticks
 • Peddels voor kajak of kano
 • Skateboards
 • Biljart-, snooker- en poolkeus
 • Vishengels

Uitrusting voor vechtsporten, zoals boksbeugels, stokken, knuppels, vlegels, num-chucks, kubatons, kubasaunts

Explosieven en ontvlambare stoffen

Alle explosieve of licht ontvlambare stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid van de passagiers en de bemanning of voor de veiligheid van het vliegtuig of eigendommen, zoals:

 • Munitie
 • Slaghoedjes
 • Ontstekingsmechanismen en lonten
 • Springstoffen en explosieven
 • Replica of imitatiespringstoffen of -explosieven
 • Mijnen en ander explosief militair materiaal
 • Alle soorten granaten
 • Gas en gasflessen, zoals butaan, propaan, acetyleen, zuurstof in grote hoeveelheden
 • Vuurwerk of seinvuur in alle vormen (met inbegrip van voetzoekers en klappertjes)
 • Andere dan veiligheidslucifers
 • Rookgranaten of -patronen
 • Ontvlambare vloeibare brandstof, zoals benzine, dieselolie, aanstekerbrandstof, alcohol, ethanol
 • Verfspuitbussen
 • Terpentine en verfverdunner
 • Alcoholische dranken met een alcoholpercentage van meer dan 70% (140% proof)

Chemische en toxische stoffen

Alle chemische of toxische stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid van de passagiers en de bemanning of voor de veiligheid van het vliegtuig of eigendommen, zoals:

 • Zuren en alkalies, zoals 'natte' batterijen die kunnen lekken
 • Bijtende middelen of bleekmiddelen, zoals kwik, chloor
 • Uitschakelingsmiddelen in spuitbus, zoals mace, pepperspray, traangas
 • Radioactief materiaal, zoals medicinale of commerciële isotopen
 • Gifstoffen
 • Besmettelijk of biologisch gevaarlijk materiaal, zoals geïnfecteerd bloed, bacteriën en virussen
 • Materiaal dat spontaan kan ontvlammen of ontbranden
 • Brandblussers

Invoerrechten

Als u voor meer dan € 175,- aan goederen meeneemt, moet u belasting betalen. Een buitenlandse reis is vaak het moment om cadeaus of andere artikelen te kopen. Het is dan wel goed om te weten wat de regels zijn. Voor alle goederen die u van buiten de EU naar Nederland meeneemt, geldt dat u voor maximaal € 430,- per persoon belasting vrij mag invoeren. Als dat bedrag hoger is, dan moet u invoerrechten en BTW betalen. Voor tabak en alcoholische dranken gelden ook hoeveelheid-beperkingen. Neemt u meer mee, dan moet u invoerrechten, omzetbelasting en accijns betalen. Er zijn trouwens ook goederen die helemaal niet mogen worden ingevoerd, zoals beschermde dier- en plantensoorten, drugs en wapens. Doet u dat wel, dan worden de goederen in beslag genomen. Daarnaast riskeert u een hoge boete. Kijk voor meer informatie op www.douane.nl.

Nagemaakte artikelen

Het is verboden om nagemaakte artikelen mee te nemen en in te voeren in Nederland. De Douane neemt deze artikelen in beslag en u krijgt een boete.

Merkartikelen worden nagemaakt met als doel mee te liften op het succes van dat merkartikel (intellectuele eigendomsfraude). Veel voorkomende artikelen die worden vervalst zijn schoenen, kleding, tassen, dure horloges, illegaal gekopieerde cd's en dvd's en parfum. Als handelaren in het buitenland u voor extreem lage prijzen zogenoemde merkartikelen aanbieden, kunt u er bijna altijd van uitgaan dat het om illegale handel gaat of om namaak.

Uitzondering Het meenemen en invoeren van nagemaakte artikelen is verboden. Maar u mag voor eigen gebruik toch een zeer kleine hoeveelheid nagemaakte artikelen zelf meenemen. In de tabel hieronder staat hoeveel u van welke soort nagemaakte goederen toch mee mag nemen (volgens de richtlijn van het Openbaar Ministerie). Als de Douane per goederensoort meer aantreft in uw bagage dan in de tabel hieronder, dan neemt de Douane alle goederen van die goederensoort in beslag en krijgt u een boete.

Nagemaakte artikelen die u ondanks het verbod toch mag meenemen: horloges 3 stuks, parfums/Eau de toilette 250 ml, muziek cd's en dvd's 3 stuks (alleen als het verschillende titels zijn), geen software en games, overige goederen (Zoals bijvoorbeeld kleding en speelgoed) 3 stuks/paar.

Let op! Deze uitzondering geldt alleen als u de goederen zelf meeneemt als reiziger. Komen nagemaakte goederen per post- of koeriersbedrijf in Nederland aan, dan worden de nagemaakte goederen in beslag genomen en kunt u worden vervolgd.

Aangifteplicht voor contant geld

Op reis met € 10.000:

De Europese Unie (EU) wil het witwassen van geld, het financieren van terroristische activiteiten en andere criminele activiteiten aanpakken. De aangifteplicht in Verordening Liquide middelen is één van de maatregelen die de EU in de strijd hiertegen heeft genomen. Iedereen die van en naar de Europese Unie reist met € 10.000 of meer aan contant geld, moet met ingang van 15 juni 2007 aangifte doen bij de Douane.

Toeristen die een cruise maken, bemanningsleden van vliegtuigen: iedereen die de Europese Unie binnenkomt of verlaat met € 10.000 of meer aan liquide middelen, moet aangifte doen bij de Douane. Een koffer vol bankbiljetten is het duidelijkste voorbeeld van liquide middelen. Maar ook alle andere waardepapieren zonder naam ('aan toonder') vallen onder de aangifteplicht. Bekende voorbeelden hiervan zijn aandelen en obligaties.

De aangifteplicht geldt voor iedereen die liquide middelen vervoert, ongeacht de vraag wie eigenaar is. Iemand die in opdracht van een derde een pakket aandelen vervoert, valt ook onder de aangifteplicht.

Wat is 10.000 € waard:

Degene die liquide middelen meeneemt, moet zelf in de gaten houden hoeveel die waard zijn in euro's. Voor eurobiljetten is die rekensom natuurlijk sneller gemaakt dan bij Amerikaanse dollars of een stapel aandelen. Mensen die liquide middelen vervoeren, zullen die liefst de hele reis bij zich willen houden. Als handbagage dus. Wie wil immers het risico lopen dat een medepassagier hun tas of koffer van de bagageband plukt? Of erger: dat die ergens onderweg blijft steken. Dat neemt niet weg dat ook liquide middelen in de ruimbagage onder de aangifteplicht vallen. Kortom: de aangifteplicht is van toepassing op liquide middelen in álle bagage.

Aangifte doen:

Reizigers moeten aangifte doen zodra ze de EU binnenkomen of verlaten.

Maatregelen:

Mensen die niet aan de aangifteplicht voldoen, riskeren dan ook een boete of gevangenisstraf. Daarnaast kan de Douane liquide middelen in bewaring nemen, als reizigers niet direct de vereiste informatie verstrekken. Tot slot is het goed te weten dat naast de aangifteplicht van de Verordening in sommige EU-landen nog andere regels voor het vervoer van contant geld van toepassing zijn. Houd daar bij het plannen van uw reizen rekening mee. Meer informatie:www.douane.nl.

 

 

 
BEL NU ONS CALLCENTER +31 23 75 10 600